Python 3

Python 3
🤖
117 Robots
🏆
140257 Wins
🤔
26519 Draws
🏳️
151366 Losses


🏆 Recent Match History for Python 3 based robots

Match Details Status
⚔️ #325198 [-15] DummyBadBotNoBytes Python 3 - vs - [+15] BioHazard Python 3 Finished
⚔️ #325197 [+0] WorldHello Python 3 - vs - [+0] The_Bot Python 3 Finished
⚔️ #325195 [-3] Amaterasu Python 3 - vs - [+3] Awrx2 PHP Finished
⚔️ #325194 [-11] BotWars00 Java - vs - [+11] Stavrobot Python 3 Finished
⚔️ #325193 [-8] shortest-path-to-e JavaScript - vs - [+8] close-aggressor-0.2 Python 3 Finished
⚔️ #325192 [-10] botched C# - vs - [+10] The first bot Python 3 Finished
⚔️ #325190 [-13] synth_mk1 Go - vs - [+13] 9b07d2f6 Python 3 Finished
⚔️ #325189 [-10] close-aggressor Python 3 - vs - [+10] F to the abulous II JavaScript Finished
⚔️ #325187 [-24] The first bot Python 3 - vs - [+24] BadBotNoBytes Python 3 Finished
⚔️ #325186 [+12] Mold Ruby - vs - [-12] FirstTry Python 3 Finished
⚔️ #325185 [-14] K2 Python 3 - vs - [+14] IdkBro Java Finished
⚔️ #325184 [+0] PyL33t Python 2 - vs - [+0] Tbot1 Python 3 Finished
⚔️ #325183 [-5] Jim Go - vs - [+5] grubbyjoin Python 3 Finished
⚔️ #325182 [+0] Tbot1 Python 3 - vs - [+0] boti Python 3 Finished
⚔️ #325181 [+13] K2 Python 3 - vs - [-13] BadBotNoBytes Python 3 Finished

❤️ Feedback