🏆 Recent Match History for iSloth

Match Details Status
⚔️ #261130 [+12] PhpMadness PHP - vs - [-12] DummyBadBotNoBytes Python 3 Finished
⚔️ #261126 [-20] Tuga Python 3 - vs - [+20] Killer123 C# Finished
⚔️ #261119 [+14] PyRandom Python 3 - vs - [-14] Stavrobot Python 3 Finished
⚔️ #261105 [+0] Killer123 C# - vs - [+0] O_O Python 3 Finished
⚔️ #261101 [+10] PyL33t Python 2 - vs - [-10] Mold Ruby Finished
⚔️ #261072 [+14] boti Python 3 - vs - [-14] PhpMadness PHP Finished
⚔️ #261061 [-17] PyRandom Python 3 - vs - [+17] HelloWorld Python 3 Finished
⚔️ #261043 [+11] TestMyBot Python 3 - vs - [-11] Killer123 C# Finished
⚔️ #261038 [-21] PyL33t Python 2 - vs - [+21] Alf Python 3 Finished
⚔️ #261029 [-3] FirstTry Python 3 - vs - [+3] PhpMadness PHP Finished
⚔️ #261020 [+5] Killer123 C# - vs - [-5] Jim Go Finished
⚔️ #261013 [+0] PhpMadness PHP - vs - [+0] O_O Python 3 Finished
⚔️ #261002 [-16] PyRandom Python 3 - vs - [+16] Samurai x1 PHP Finished
⚔️ #260980 [-3] PyL33t Python 2 - vs - [+3] GoSlayPub Go Finished
⚔️ #260960 [-21] blargle Python 3 - vs - [+21] Killer123 C# Finished

❤️ Feedback